बचत सेवा

विद्धमान प्रतिस्पधात्मक वित्तिय वातावरणमा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक ब्याज प्रदान गर्ने निम्न बमोजिमको योजनाहरु लागु गरिएको छ।

(१.१) मासिक नियमित बचत रु २००।– (१.२) ऐच्छिक बचत (१.३) दैनिक बचत
(१.४) बाल बचत (१.५) जेष्ठ सदस्य बचत (१.६) चाडपर्व बचत
(१.७) नियमित ऐच्छिक बचत (१.८) आवधिक बचत (१.९) पेन्सन बचत
(१.१०) हिमचुली बचत (१.११) गृहिणी तथा खुत्रुके बचत